Saturday, June 30, 2012

گاهی‌وقت‌ها خانه شميران

surrealiste / Flickr

پاريس مال ماست

Burlabags.etsy.com

Friday, June 29, 2012

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / چهارده

Only after the last tree has been cut down. Only after the last river has been poisoned. Only after the last fish has been caught. Only then will you find that money can not be eaten. / Cree Indian Prophecy
*
تنها پس از بريده شدن و فروافتادن آخرين درخت، تنها پس از زهرآلود شدن آخرين رود، تنها پس از صيد شدن آخرين ماهی؛ تنها آن‌ زمان آدمی‌زاد درخواهد يافت كه پول را نمی‌توان خورد. / آينده‌بينی قبيله سرخ‌پوست كری

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / دوازده+يك

What becomes of words when they never find the eyes they were written for? / Tyler Knott Gregson
*
بر سر واژه‌ها چه می‌آيد اگر هرگز نتوانند چشم‌هايی كه برای آن‌ها نوشته شده‌اند را بيابند؟ / تايلر نات گرگسن

Thursday, June 28, 2012

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / دوازده

The best thing about apicture is that it never changes, even when the people in it do. / Andy Warhol,From A to B and Back Again
*
جالب‌ترين نكته يك عكس اين است كه هرگز تغيير نمی‌كند حتی وقتی كه آدم‌هايی كه در آن حضور دارند عوض ‌شده باشند. / اندی وارهول؛ از «آ» تا «ب» و از نو

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / يازده

I hope you never have to think about anything as much as I think about you. / Jonathan Safran Foer
*
آرزو می‌كنم هرگز مجبور نشوی به اندازه‌ای كه من به تو فكر می‌كنم به چيزی فكر كنی. / جاناتان سافران فوئر

Wednesday, June 27, 2012

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / ده

The reason adults should look as though they are having fun, is to give kids a reason to want to grow up. / Patch Adams
*
 اين كه آدم‌بزرگ‌ها بايد طوری به نظر برسند كه انگار دارد به‌شان خوش می‌گذرد به اين خاطر است كه بچه‌ها انگيزه‌ای برای بزرگ‌شدن پيدا كنند. / پچ آدامز

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / نه

Like so many Americans, she was trying to construct a life that made sense from things she found in gift shops. / Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five
*
 مثل بسياری از آمريكايی‌ها، دختره داشت تلاش می‌كرد با چيزهايی كه در مغازه‌های خرت‌وپرت ِ يادگاری پيدا می‌كند به زندگی‌اش معنايی ببخشد. / كرت وونه‌گات؛ كشتارگاه شماره پنج

Tuesday, June 26, 2012

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / هشت

Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one. / Malcolm Forbes
*
مقصد و مقصود تحصيلات بايد اين باشد كه ذهن‌های خالی را به ذهن‌های باز بدل كند. / مالكلم فوربس

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / هفت

Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go… And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over. / Gloria Naylor
*
گاهی‌وقت‌ها اقتضاء دوستی اين است كه جناب‌عالی استاد وقت‌شناسی باشی. ‌وقت‌هايی هست كه بايد سكوت كنی. وقت‌هايی كه بايد راه ِ رفتنش را باز بگذاری... و ‌وقت‌هايی كه بايد آماده جمع كردن تكه‌پاره‌های يك دوستی به‌پايان‌رسيده باشی. / گلوريا نِيلُر

Monday, June 25, 2012

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / شش

Courage is the art of being the only one who knows you’re scared to death. / Earl Wilson
*
شجاعت يعنی داشتن اين هنر كه نگذاری كسی جز خودت بفهمد كه تا حد مرگ ترسيده‌ای. / ارل ويلسن

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / پنج

I really just want to be this warm yellow light that pours over everyone that I love. / Conor Oberst
*
از ته دل تنها اين را می‌خواهم كه همين نور زرد گرمابخش باشم و همه آدم‌هايی را كه دوست دارم در بر بگيرم. / كانر اُبِرست

Sunday, June 24, 2012

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / چهار

Some people think they are worth a lot of money just because they have it. / Fannie Hurst
*
بعضی‌ها فكر می‌كنند كه به اندازه يك‌عالمه پول می‌ارزند، آن هم فقط به اين خاطر كه يك‌عالمه پول دارند. / فَنی هِرست

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / سه

I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and that necessary. / Margaret Atwood
*
دلم می‌خواهد تنها برای يك لحظه هوايی باشم كه در تو جريان دارد؛ همان‌‌قدر پنهان، همان‌قدر گريزناپذير. / مارگارت اتوود

Saturday, June 23, 2012

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / دو

Nice people don’t necessarily fall in love with nice people. / Jonathan Franzen
*
آدم‌های دوست‌داشتنی لزوماً عاشق آدم‌های دوست‌داشتنی نمی‌شوند. / جاناتان فرانزن

گاهی‌وقت‌ها با عقلا / يك

He lives the poetry that he cannot write. The others write the poetry that they dare not realize. / Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
*
زندگی او تحقق شعری‌ست كه نمی‌تواند آن را بنويسد. ديگران شعرهايی می‌‌نويسند كه جسارت تحقق بخشيدن به آن‌ها را ندارند. / اسكار وايلد؛ تصوير دوريان گری

Friday, June 22, 2012

گاهی‌وقت‌ها بچه‌های خيابان

Colin-Young / Flickr

آخرين روز هفته

anna verlet shelton / Flickr

Thursday, June 21, 2012

Tuesday, June 19, 2012

گاهی‌وقت‌ها شهر بی تو

Barbasia / Flickr

يك چهره

Cameron Diaz

Monday, June 18, 2012

گاهی‌وقت‌ها آينه حُسن

Sculpture of marmalade / Flickr

پاريس مال ماست

MouseTrapVintage.etsy.com

Sunday, June 17, 2012

گاهی‌وقت‌ها ماه كاغذی

Benjamin / Flickr

نگارخانه

Mother and Child, 1901
Pablo Picasso

Saturday, June 16, 2012

Thursday, June 14, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير

گاهی‌وقت‌ها دوستان، دشمن می‌شوند. اما از آن بدتر وقتی ‌است كه به غريبه بدل می‌گردند. / هِيلی ويليامز

گاهی‌وقت‌ها تغذيه

ju.hu. / Flickr

كارتون‌بولتن

Quino

Wednesday, June 13, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير

وقتی آدمی‌زاده‌ای دارد می‌گريد، كار نيكو البته اين است كه دل‌داری‌اش دهيم. اما اگر كسی دارد می‌كوشد كه اشكش را پنهان كند، شايد اين هم كار نيكويی باشد كه وانمود كنيم چيزی نديده‌ايم. / لمونی اسنيكت

گاهی‌وقت‌ها عكسی كه دوست دارم

dimasmelfi / Flickr

گوشواری از دو گيلاس سرخ همزاد

Gypsymoondesigns.etsy.com

Tuesday, June 12, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير

وقتی سكوت جای بيان حقيقت را می‌گيرد، آن سكوت در حكم دروغ است. / يِوگنی يِوتوشنكو

گاهی‌وقت‌ها شهر بی تو

Jelena Todic / Flickr

يك چهره

Colin Farrell

Monday, June 11, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير

بعضی از ما در تقديرمان نيست كه به هر جای‌گاهی احساس تعلق كنيم. بعضی از ما بايد كائنات را زيرورو ‌كنيم و لرزه در بنيانش اندازيم تا جای‌گاه خودمان را در آن به دست آوريم. / اليزابت لاول، كتاب «تابستان را به خاطر بسپار»

گاهی‌وقت‌ها آينه حُسن

Lita Bosch / Flickr

دست‌ساخته‌ها

Anastasiasdolls.etsy.com

Sunday, June 10, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير

جناب‌عالی زمانی مهارناپذير بودی؛ نگذار دست‌آموزت كنند. / ايزادورا دانكن

گاهی‌وقت‌ها مردم در موزه

anna liisa liiver / Flickr

نگارخانه

Bus Stop, 2010
Max Ginsburg

Saturday, June 9, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير

دختره برگشت و رو كرد به پسره، «ما چی فكر می‌كرديم؟» پسره گفت، «ما فكر نمی‌كرديم؛ ما عاشق هم‌ديگه بوديم.» / نيكُلاس اسپاركس، كتاب «من در بهترين حالت»

گاهی‌وقت‌ها خانه شميران

natalia peris / Flickr

پاريس مال ماست

aftershowershop.etsy.com

Friday, June 8, 2012

گاهی‌وقت‌ها بچه‌های خيابان

christian kluge / Flickr

آخرين روز هفته

Hannah Kuo / Flickr

Thursday, June 7, 2012

گاهی‌وقت‌ها تغذيه

barbasia / Flickr

پنجاه‌وسه

نخستين روز پنجاه‌و‌سه سالگی را چه‌گونه گذرانديد؟
- خب... با شرمساری!
*
من به فيس‌بوك دست‌رسی پايداری ندارم؛ يعنی گاهی هست و گاهی نيست. اين‌طور شد كه نتوانستم به آن‌همه پيام كه در يكی‌دو روز گذشته - بدون اعتنا به اين كه خودم در آن ميانه غايب هستم - برايم فرستاده شده بود پاسخ دهم. بسيار شرمنده‌ام! اما دوست نازنينی لطف كرد و تصوير صفحه فيس‌بوك‌م را در چند نوبت به‌طريقی برايم فرستاد و حالا من دست‌كم تمام پيام‌ها - همه‌ آن شوخی‌ها با «تو فقط به خانه برگرد!»‌ - را خوانده‌ام. بنا را بر اين می‌گذارم كه بسياری از كسانی كه در حلقه دوستانم در فيس‌بوك هستند و پيام فرستاده‌اند، خواننده اين وبلاگ هم هستند و من می‌توانم سپاس فراوانم را از اين راه به آن‌ها تقديم كنم. در مورد كسانی كه وبلاگ را نمی‌خوانند هم بايد فكری بكنم.
*
به گمانم باب هوپ بود كه گفته بود «آدم زمانی می‌فهمد سنش رفته است بالا، كه هزينه شمع‌ از قيمت كيك بيش‌تر شود!» بالا رفتن سن و هزينه شمع به كنار! با شرمساری چه بايد كرد؟ خانم‌های ارجمند، آقايان گرامی! تن‌تان سلامت!

كارتون‌بولتن

Tom Stratton
*
اصلاً شوخی نمی‌كنم خانم شارپ.
كتاب ما پيش شماست؛ پسر شما پيش ما.

Wednesday, June 6, 2012

Tuesday, June 5, 2012

گاهی‌وقت‌ها شهر بی تو

Can Dagarslani / Flickr

نگارخانه / تفسير چای

Tea Time, 1991
David Denby

ماه كاغذی

Roald Dahl
Royal Mail Stamps
*
مجموعه تمبر پست بريتانيا در بزرگداشت رولد دال

طراحی گرافيك: پوستر فيلم

من درختم تو باهار

catarina besselli / Flickr

يك چهره

Grace Kelly

Saturday, June 2, 2012

 
Free counter and web stats