Saturday, March 31, 2012

در ضيافت عقلا؛ پانزده

So many people enter and leave your life! Hundreds of thousands of people! You have to keep the door open so they can come in! But it also means you have to let them go! / Jonathan Safran Foer
*
فراوان فراوان آدم به درون زندگی‌تان پا می‌گذارند و از آن بيرون می‌روند؛ صدها هزار نفر! حضرت‌‌عالی بايد در را باز بگذاريد تا آن‌ها بتوانند بيايند تو؛ اما هم‌چنين به اين خاطر كه بگذاريد بروند بيرون! / جاناتان سافران فوئر

در ضيافت عقلا؛ چهارده

When a friend is in trouble, don’t annoy him by asking if there is anything you can do. Think up something appropriate and do it. / E.W. Howe
*
وقتی رفيق‌‌تان توی دردسر می‌افتد با اين سوال كه آيا كاری از دست‌تان ساخته است حالش را نگيريد. راه حل مشكل‌گشايی بيابيد و دست‌به‌كار شويد. / ای.‌دابليو. هاوی

در ضيافت عقلا؛ دوازده+يك

There must be a million people all over the world who never get any love letters… I could be their leader. / Charlie Brown
*
توی همه عالم، يه ميليون [فقط؟] آدم بايد باشن كه عمراً نامه عاشقونه به دست‌شون نمی‌رسه... بنده می‌تونم رهبرشون باشم. / چارلی براون

Friday, March 30, 2012

در ضيافت عقلا؛ دوازده

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. / Oprah Winfrey
*
يك‌عالمه آدم‌ دل‌شان پر می‌كشد كه با شما سوار ليموزين شوند؛ اما گوشه دل شما، آدمی‌زاده‌ای‌ست كه همراه‌ جناب‌عالی سوار اتوبوس می‌شود، وقتی‌كه ليموزين‌‌تان توی گِل مانده است. / آپرا وينفری

در ضيافت عقلا؛ يازده

Happiness often sneaks in through a door you didn’t know you left open. / John Barrymore
*
بيش‌تر وقت‌ها خوش‌بختی از دری به درون می‌خزد كه جناب‌عالی حواس‌تان نبوده و بازش گذاشته‌ايد. / جان بريمور

در ضيافت عقلا؛ ده

Everyone must take time to sit and watch the leaves turn. / Elizabeth Lawrence
*
همه عالم بايد فرصت داشته باشد كه بنشيند و تكان خوردن برگ‌ها را تماشا كند. / اليزابت لارنس

Thursday, March 29, 2012

ماه پنهان است

ديشب در خانه خواهرم، وقتی همه دور ميز شام نشستيم، تقدير بر اين بود كه يك صندلی خالی بماند. حدس بزن در كنار چه‌كسی؟
*
تو فقط به خانه برگرد!

در ضيافت عقلا؛ نه

The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right. / Mark Twain
*
رفيق واقعی كسی‌ست كه وقتی اوضاع آدم به‌هم‌ريخته است در كنارش بماند؛ وگرنه وضعيت انسان روبه‌راه كه باشد تقريباً هر بنی‌بشری خودش را به آدم می‌چسباند. / مارك تواين

در ضيافت عقلا؛ هشت

If you hear a voice within you say "You cannot paint" then by all means paint and that voice will be silenced. / Vincent Van Gogh
*
اگر صدايی از درونت شنيدی كه «حضرت‌‌عالی نمی‌توانی نقاشی كنی»، آن‌وقت با تمام وجود به نقاشی بپرداز؛ آن‌‌جاست كه صدا خاموش خواهد شد. / ونسان ون گوگ

در ضيافت عقلا؛ هفت

Reality can destroy the dream; why shouldn't the dream destroy reality? / George Moore
*
واقعيت می‌تواند رويا را بر باد دهد؛ چرا رويا نتواند واقعيت را از سر راه بردارد؟ / جرج مور

Wednesday, March 28, 2012

در ضيافت عقلا؛ شش

Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, "I will try again tomorrow." / Mary Anne Radmacher
*
 شهامت هميشه پرخروش نيست؛ گاهی‌وقت‌ها زمزمه‌ای‌ست در پايان روز كه می‌گويد «فردا دوباره تلاش خواهم كرد.» / مری آن رادماكر

در ضيافت عقلا؛ پنج

Someone who thinks death is the scariest thing doesn't know a thing about life. / Sue Monk Kidd
*
 آدمی‌زاده‌ای كه فكر می‌كند مرگ ترسناك‌ترين اتفاق است، درباره زندگی چيزی نمی‌داند. / سو مانك كيد

در ضيافت عقلا؛ چهار

How true is the saying that man was forced to invent work in order to escape the strain of having to think. / Hercule Poirot, Death in the Nile, Agatha Christie
*
 چه‌قدر حرف درستی‌ست كه انسان به اين خاطر به سوی اختراع كار سوق يافت تا از فشار اجبار به انديشيدن بگريزد. / هركول پوآرو، «مرگ در نيل»، آگاتا كريستی

Tuesday, March 27, 2012

ماه پنهان است

ديگه به چه زبونی بگم؟ هاه؟
*
خره! تو فقط به خانه برگرد!

در ضيافت عقلا؛ سه

If we take care of the moments, the years will take care of themselves. / Maria Edgeworth
*
 اگر بنده و جناب‌عالی مراقب «لحظه»‌ها باشيم، «سال»‌ها مراقب خودشان خواهند بود. / ماريا اِج‌ورث

در ضيافت عقلا؛ دو

I’m of a fearsome mind to throw my arms around every living librarian who crosses my path, on behalf of the souls they never knew they saved. / Barbara Kingsolver
*
 من از آن كله‌خرهايی هستم كه می‌توانم به نيابت از سوی كسانی كه خود ِ كتاب‌دارها هرگز پی نمی‌برند كه روح آن‌ها را نجات داده‌اند، بازوانم را دور تن هر كتاب‌داری كه سر راهم ببينم حلقه كنم. / باربارا كينگ‌سولوِر

در ضيافت عقلا؛ يك

One day your life will flash before your eyes. Make sure it’s worth watching. / Gerard Way
*
 روزی خواهد آمد كه زندگی‌ات در يك لحظه از برابر چشمانت خواهد گذشت؛ كاری كن كه به زحمت تماشايش بيارزد. / جرارد وی

Monday, March 26, 2012

Sunday, March 25, 2012

ماه پنهان است

وودی آلن قصه كوتاهی دارد به نام «آدم‌ربايی باورنكردنی». پسری به پدرمادرش نامه می‌نويسد و به آن‌ها خبر می‌دهد كه آدم‌رباها او را دزديده‌اند و تهديد كرده‌اند كه اگر «مامان و بابا»‌ پنجاه هزار دلار در ازای آزادی‌اش نپردازند، او را خفه خواهند كرد. پسر پس از امضاء كردن نامه، در پی‌نوشت می‌نويسد: «اين موضوع اصلاً شوخی‌بردار نيست. من يك جوك همراه نامه می‌‌فرستم تا فرق جدی و شوخی معلوم شود.»
*
همان‌قدر جدی می‌گويم؛ تو فقط به خانه برگرد!

در ضيافت عكاسان؛ هجده

missyjane / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ هفده

Stratcat / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ شانزده

16emilyrose / Flickr

Saturday, March 24, 2012

Friday, March 23, 2012

Thursday, March 22, 2012

در ضيافت عكاسان؛ نُه

yauhin1 / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ هشت

abbytrysagain / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ هفت

liza shelestun / Flickr

Wednesday, March 21, 2012

در ضيافت عكاسان؛ شش

sage's people / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ پنج

Alex Maga / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ چهار

jordangordon / Flickr

Tuesday, March 20, 2012

در ضيافت عكاسان؛ سه

sage's people / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ دو

stephaniecb / Flickr

در ضيافت عكاسان؛ يك

bisousmonamour / Flickr

Monday, March 19, 2012

ماه پنهان است

ديشب چه‌قدر خواب ديدم! تو اما در خواب‌هايم نبودی. تو را در خواب‌هايم نمی‌خواهم. تو فقط به خانه برگرد!

Thursday, March 15, 2012

سال نو مبارك!‏

خب، حيف شد! آن‌همه چيزهای خوشگلی كه برای آخرين هفته سال كنار گذاشته بودم را - هم به خاطر همراهی نكردن كامپيوتر و هم به خاطر مشغله پيش‌بينی‌نشده خودم (از جمله شصت ساعت حضور و بيدار ماندن و كار بی‌وقفه در دفتر) - نتوانستم منتشر كنم. كامپيوتر البته هم‌چنان همراهی نمی‌كند؛ اما دست‌كم خودم ديگر كار چندانی ندارم- در اين فكر هستم كه چه‌طور می‌توانم جبران كنم.
*
برای همه‌مان سال تازه خوبی آرزو می‌كنم؛ ببينم آيا سال نو جرات دارد روی من و آرزويم را زمين بزند!
*
سال نو مبارك!

Saturday, March 10, 2012

يك توضيح

اين‌روزها، نه اين كامپيوتر آن‌چنان كه بايد همراهی می‌كند و نه من، آن‌چنان كه بايد فرصت دارم كه ببينم مشكلش چيست. نتيجه‌اش هم اين است كه تنها بتوانم همين يادداشت كوچك را منتشر كنم و از يك اختلال چندروزه در انتشار پست‌های تازه خبر بدهم. اما چه‌خوب كه من - كه در همه اين روزها، نزديك دوازده شب به خانه می‌رسم - همين‌قدر هم كه شده فرصت دارم؛ و چه‌خوب كه اين كامپيوتر عزيز خانگی، همين‌قدر هم كه شده همراهی می‌كند!

ماه پنهان است

كامنت دارم:
«یه جا خوندم که این فقط یه تمرین ادبیه؛
سیامشق.
اگه فقط یه تمرینه
می‌شه دیگه نباشه؟
خیلی غصه می‌خوره دل آدم.
مگه چه گناهی کردیم که همه‌اش باید دل‌مون بریزه پایین واسه این‌همه دل‌تنگی.»

Friday, March 9, 2012

آخرين روز هفته؛ سه

coffeestainsandcigarettes / Flickr

آخرين روز هفته؛ دو

rakkauttaskatu / Flickr

آخرين روز هفته؛ يك

lindsay.crandall / Flickr

Thursday, March 8, 2012

ماه پنهان است

از يك طرف، خب، آدم آشپزی‌اش كم‌كم بهتر می‌شود؛ از طرف ديگر، آدم بايد حاصل كارش را تنها بخورد...
*
... تو فقط به خانه برگرد!

تغذيه

Saria Dy / Flickr

كارتون‌بولتن

Quino

Wednesday, March 7, 2012

نگارخانه

The Cow with the Subtile Nose, 1954
Jean Dubuffet

تاق‌چه كوچك سراميك‌ها

jakesclayart.etsy.com

Tuesday, March 6, 2012

ماه پنهان است

نه! نه‌اين‌كه آدم نتواند برای خودش و دل «صاب‌مرده»‌ خودش، از چهارراه‌های شهر نرگس بخرد...
*
... اما با عنايت به اين كه ارجح است كه آدم برای ديگران نرگس بخرد، تو فقط به خانه برگرد!

كفش‌هايم كو؟


يك چهره

Jeanne Moreau

Monday, March 5, 2012

آينه حُسن

Dylan Barnes / Flickr

دست‌ساخته‌ها

etnoart.etsy.com

Sunday, March 4, 2012

ماه كاغذی

bibliographica.etsy.com

سربازهای يك‌چشم

Others, installation by Maurizio Cattelan; 2011
Photographer: PierPaolo Ferrari

Saturday, March 3, 2012

اين بخش هنوز نامی ندارد


Photographer: Jason DeCrow / AP Photo
*
... بدرود خانم هيوستن!

سينما و تلفن

Friday, March 2, 2012

آخرين روز هفته؛ سه

zeynepkanca / Flickr

آخرين روز هفته؛ دو

joe pepper / Flickr

آخرين روز هفته؛ يك

passear contigo / Flickr

Thursday, March 1, 2012

ماه پنهان است

مثال می‌زنم: فرض كن خانم‌مان ثريا قاسمی با دل‌شوره هميشگی‌اش می‌رود كنار پنجره، گوشه‌ای از پرده را كنار می‌زند، چشم می‌اندازد به اين‌سو و آن‌سوی كوچه؛ بعد نفس حبس‌شده‌اش را آرام رها می‌كند و زير لب می‌گويد «يعنی كجا مونده اين دختر؟» متوجه‌ای چه می‌گويم؟
*
تو فقط به خانه برگرد!

تغذيه

alexandramatzke / Flickr

كارتون‌بولتن

Quino

 
Free counter and web stats