Sunday, April 3, 2011

نغمه‌های ماشين‌تحرير

جايی كه تو ايستاده بودی، حفره‌ای در جهان هست كه روزها مدام خود را در حال پرسه زدن در دوروبرش می‌يابم و شب‌ها در حال فرو افتادن در آن. دلم وحشت‌ناك برايت تنگ است. / ادنا سنت وينسنت ميلِی

No comments:

 
Free counter and web stats