Thursday, July 26, 2012

فرهنگ واژه‌ها

آموزگار (اسم): آدمی‌زاده‌ای كه به شما در حل مسائل كمك می‌كند؛ مسائلی كه بدون وجود او، هرگز مسئله شما نبودند.

1 comment:

meyT said...

مطمئن نیستم اما درک ضعیفم از ادبیات انگلیسی اینطور به خاطرم می آورد که «them» ضمیر فاعلی جمع است, و از آن جایی که ابتدای جمله با عبارت «A person» آغاز شده اینطور نتیجه می گیرم که یا "them" نادرست به کار رفته و یا ترجمه ی انجام شده، دقیق نیست.
با احترام

 
Free counter and web stats