Tuesday, March 27, 2012

در ضيافت عقلا؛ يك

One day your life will flash before your eyes. Make sure it’s worth watching. / Gerard Way
*
 روزی خواهد آمد كه زندگی‌ات در يك لحظه از برابر چشمانت خواهد گذشت؛ كاری كن كه به زحمت تماشايش بيارزد. / جرارد وی

1 comment:

Khosro said...

چرا نگوییم در ضیافت دانایان؟

 
Free counter and web stats