Saturday, March 14, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - سيصد و نودوشش

The elderly need your love too
HelpAge India
Fighting isolation, poverty, neglect
*
سالخوردگان به محبت هم نياز دارند: آگهی مؤسسه‌ای در هند كه با تنهايی، فقر و فراموش‌شدن سالخوردگان مبارزه می‌كند.

 
Free counter and web stats