Sunday, September 2, 2007

One hundred percent DESIGN - 48

2 comments:

پورج said...

ای بلاگردانت بشوم، حواس مبارک به آن آگهی‌های تبلیغاتی سر دیوار این‌جا هست؟ هی سُر می‌خورد می‌رود پایین‌تر. پوسیدیم خب...
کاش می‌دانستید چه لذتی دارد همه را روی تلیفون بایگانی کرده باشی و به جماعت بی‌خبر نشان بدهی و آب که از همه‌جایشان راه افتاد و پرسیدند از کجا کف‌رفته‌ای. لم بدهی به پشتی صندلی و یک ژستِ فرنگی بگیری و بفرمایی اینترنت! بعد یک‌جوری نگاهت کنند انگار فحش خواهر داده‌ای!!!

Ghazaal said...

ولی این استادان ِ طراحی صنعتی گاهی اغراق آمیز کار می کنند ها . من یکی دلم یکی نمی شود با این چوب لباسی(مداد لباسی) تازه به درد ِ اتاق ِ بچه می خورد نه گوشه ی سالن که !!!

پسانوشت : گربه هه دستش به گوشت نمی رسه میگه پیف پیف بو می ده . بعدش هم یک آه ِ از ته ِ دل بابت ِ طراحی صنعتی ِ عزیز :دی

 
Free counter and web stats