Wednesday, November 26, 2008

بيا زودتر چيزها را ببينيم - صد و هشتاد

خب، می‌دانيد، آدم مطمئن نيست كه چه كسانی، با چه ميزان از حس شوخ‌طبعی (حس كم‌ياب شوخ‌طبعی)، ممكن است به در خانه آدم بيايند؛ وگرنه قبول كنيد كه به عنوان يك «پادری» بامزه، شاهكار است!

1 comment:

Mona said...

This is so funny !

 
Free counter and web stats