Thursday, May 21, 2009

چاپ عصر - صد و دوازده

nadette2009 / flickr

1 comment:

وهم سبزرنگ said...

آقای الد فشن گرامی! چرا در بلاد اسلامی ما هی از این عکسها می گذارید و جگر ما زنان را خون می کنید؟!
اگر بدانید همین راحت و آسوده کنار پنجره رفتن چه حسرتی شده برای ما...

 
Free counter and web stats