Wednesday, July 29, 2009

بدون عنوان - دويست‌وهشت

قرار دادن جلد يك مجله (كه چهره‌ای بر روی آن چاپ شده) بر چهره يك آدم واقعی و ساختن تركيبی بامزه از اين دو و ثبت اين موقعيت با دوربين، از آن بازی‌گوشی‌هايی‌ست كه نمونه‌های زيادی از آن را در گوشه و كنار می‌توان ديد؛ اما ظرافت‌های اين‌يكی آن‌قدر هست كه آن را در برابرمان بگذاريم و با هم به آن نگاه كنيم، تا ارزش‌های جدی بازی‌گوشی را از ياد نبريم...

1 comment:

Niusha said...

Wow! A perfect match!

 
Free counter and web stats