Saturday, December 12, 2009

خيابان آفرينش، نبش خلاقيت - دوازده+يك

هجدهم نوامبر/بيست‌وهفتم آبان، نمايشگاهی از ريشه‌ها و نقطه‌عزيمت‌های هنری آقای تيم برتون - فيلم‌ساز نامدار با هواداران پيگير و خاص - در موزه‌هنرهای مدرن نيويورك گشايش يافت. نمايشگاه، دوره‌‌های مختلف زندگی او - از دفترچه‌های دوران كودكی، تا آثار دوران دانشجويی در انستيتوی هنر كاليفرنيا تا دوره طولانی فيلم‌سازی - را در برابر بينندگان قرار داده است. اين‌ها، دو تصوير از ورودی نمايشگاه استاد است كه بی‌گمان درونش هم به همين اندازه غريب و ويژه و يگانه است...

2 comments:

shima said...

تيم برتون ، پيكاسوي هنر سينما

Black said...

من عاشق این بشرم!

 
Free counter and web stats