Saturday, December 12, 2009

اين بخش هنوز نامی ندارد - هفده

Photographer: Stanley Greene
*
دو قايق، گيرافتاده در ميان قطعات سست يخ، در گروئنلند؛ جايی كه جريان‌های گرم اقيانوسی، در حال فرسودن و تحليل بردن يخچال‌های طبيعی هستند. كنفرانس تغييرات آب‌وهوايی سازمان ملل كه اين‌روزها در كپنهاگ برقرار است، برای چاره‌جويی در مورد همين معضل است؛ يعنی شما می‌گوييد برای چاره‌جويی در مورد همين معضل نيست؟

2 comments:

آدا said...

برای نشان دادن! چاره جویی بدین منظور آری ولی برای چاره جویی خیر!!ا

1 said...

:)

 
Free counter and web stats